Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Dziś Wielki Czwartek, dzień w który Chrystus przede wszystkim na Ostatniej (Mistycznej) Wieczerzy ustanowił Sakrament Eucharystii. Wspominamy dziś także umycie przez Jezusa nóg apostołom, modlitwę Zbawiciela w ogrodzie Getsemanii oraz pocałunek Judasza i pojmanie Jezusa.

Wielki Czwartek
Wielki Czwartek
Wielki Czwartek

Troparion, ton 8: Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego.

Kontakion, ton 2: Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się Judasz, sługa i zdrajca.

Troparion: Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika Twej tajemnej wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twym wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w Królestwie Twoim. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Czytania dzisiejszego dnia:
Ewangelia Łukasza 22, 1-39;
Księga Wyjścia 19, 10-19
Księga Hioba 38, 1-21; 42, 1-5;
Ksiąg Izajasza 50, 4-11;
List św. Pawła do Koryntian 11, 23-32;

Ewangelia z fragmentów:
Mt 26, 1-20; J 13, 3-17;
Mt 26, 21-39; Łk 22, 43-45;
Mt 26, 40 – 27, 2;

Link do tekstów nabożeństwhttp://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/meka-05-czwartek.pdf

Link do Synaksarionu dzisiejszego dnia czyli opisu jego znaczenia i historii: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/ynaksarion-23-czwartek.pdf