Zakończenie remontu cerkwi w Narwi

Cerkiew parafialna w Narwi

W roku 2020 zakończono gruntowny remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Cerkiew w Narwi została odrestaurowana w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” – nr projektu POIS.08.01.00-00-1035/16.

Projekt został zrealizowany przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt dotyczył rewaloryzacji przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w postaci drewnianych zabytków nieruchomych i ruchomych w południowej i wschodniej części Polski. Inwestycja obejmowała obiekty z terenu Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia, w tym:

 1. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wołowcu
 2. Cerkiew Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej
 3. Cerkiew Spotkania Pańskiego w Morochowie
 4. Cerkiew Narodzenia N.M.P. w Rozdzielu
 5. Cerkiew św. Archanioła Michała w Turzańsku
 6. Cerkiew Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej
 7. Cerkiew Św. Archanioła Michała w Wysowej Zdroju
 8. Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie
 9. Cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie
 10. Kaplica cmentarna w Holi
 11. Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Jabłecznej
 12. Zabytkowy budynek przyklasztorny w Jabłecznej
 13. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach
 14. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach
 15. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu
 16. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi
 17. Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach
 18. Cerkiew pw. św. św. Cyryla i Metodego w Białowieży
 19. Kapliczka w Białowieży

Wartość projektu: 26 686 708,19 zł
Dofinansowanie z EFRR: 22 683 701,49 zł

Obiekty dziedzictwa kulturowego poddane działaniom z zakresu rewaloryzacji i konserwacji zostaną połączone szlakiem turystyki kulturowej „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.

Celem ogólnym Projektu była odbudowa tradycji prawosławnej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej. Projekt nakierowany był na rewaloryzację i upowszechnienie zdegradowanego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowego produktu turystyki kulturowej: szlaku „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”. Cel ogólny rozwijają cele szczegółowe, w tym:

 • renowacja cerkwi drewnianych wschodnich Diecezji PAKP – województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie;
 • konserwacja bezcennych elementów wyposażenia cerkwi– zabytki drewniane;
 • zabezpieczenie i digitalizacja obiektów zabytkowych, w tym opracowanie materiału filmowego o charakterze przewodnika do wykorzystania w terenie za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Logotypy UE i POIiŚ